Vedtekter vedtatt på landsmøtet 2016

§1

Parat NAV ble stiftet 13.04.2010, og er en etatsorganisasjon i Parat, som igjen er tilsluttet Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS).

Parat NAV er en partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon for ansatte i NAV på statlig og kommunal side.

§ 2 Formål

Parat NAV har som formål å:

• ivareta og fremme medlemmenes økonomiske, faglige, sosiale og kulturelle interesser.

• ivareta medlemmenes interesser vedrørende lønns- og arbeidsvilkår.

• arbeide for å skape et godt arbeidsmiljø og trygge arbeidsplasser.

• ivareta medlemmenes interesser overfor arbeidsgiver, Parat og andre interesseparter.

§ 3 Medlemskap

Medlemmer av Parat som er ansatt i NAV, er medlemmer av Parat NAV.

§ 4 Kontingent

Kontingenten er den til enhver tid gjeldende kontingent for Parat. I tillegg kan landsmøte vedta tilleggs-kontingent til eget bruk. Parat NAV har tilleggskontingent på 0,2 %

§ 5 Organisasjon

Parat NAV utøver sin virksomhet gjennom:

• Landsmøte

• Styret

• Fylkestillitsvalgt og hovedtillitsvalgt i egne styringslinjer jmf. org. kart i NAV og direktorat.

• Tillitsutvalg

• Plasstillitsvalgte

§ 6 Landsmøte

Landsmøtet er Parat NAVs høyeste myndighet og avholdes hvert 3 år, innen mai/juni. Tidspunkt for landsmøte kunngjøres senest tre måneder før møtet avholdes. Forslag til saker som ønskes behandlet av landsmøtet må være styret i hende senest 6 uker før landsmøtet. Innkalling med sakspapirer sendes delegatene senest 3 uker før landsmøtet.

§ 7 Landsmøtesaker

Landsmøtet skal behandle:

1. Konstituering

a. Navneopprop

b. Godkjenning av innkalling

c. Godkjenning av dagsorden

d. Godkjenning av forretningsorden

e. Valg av dirigent(er)

f. Valg av referent(er)

g. Valg av tellekorps

h. Valg av 2 repr. til signering av protokoll

2. Beretning for perioden

3. Regnskap for de avsluttede år

4. Innkomne forslag.

5. Hovedsatsingsområder og handlingsplan for treårsperioden

6. Økonomiplan for treårsperioden.

7. Valg:

Valg av styre, bestående av:

Leder

Nestleder

Styremedlem

Styremedlem

Styremedlem

5 varamedlemmer (valgt i rekkefølge)

Leder og nestleder er også hovedtillitsvalgte.

Hovedtillitsvalgte skal velges særskilt ved elektronisk valg ihht. gjeldende retningslinjer for valg av HTV i Parat.

Valget skal gjennomføres senest 2 mnd. før landsmøtet, med tiltredelse etter landsmøtet.

Valg av valgkomité bestående av:

a) Leder

b) 1 medlem

c) 1 medlem

d) 1 varamedlem

Ekstraordinært landsmøte innkalles dersom minst 4 av styrets 5 medlemmer krever det eller 1/3 av medlemmene krever det. Innkalling skjer med en måneds varsel, og skal utover konstituering bare behandle de saker som ligger til grunn for innkallingen.

Alle saker som behandles på ordinært eller ekstraordinært landsmøte avgjøres med alminnelig flertall når ikke annet er nevnt i Parat NAVs vedtekter. Ved stemmelikhet forkastes forslaget. Fullmakter kan ikke benyttes.

§ 8 Styret

Styret er Parat NAVs høyeste organ mellom landsmøtene.

Leder er ansvarlig for å innkalle og forberede styremøter.

Styret har møte minst 4 ganger årlig.

Styret skal behandle årlige handlingsplaner og budsjetter.

Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av styrets medlemmer er til stede, hvorav leder eller nestleder er til stede.

§ 9 Tillitsutvalg

I hver enhet med minst 5 medlemmer skal det som hovedregel opprettes et tillitsutvalg.

Retningslinjene i Parat for klubbstyrer benyttes.

§ 10 Valgkomiteen

Valgkomiteens innstilling skal sendes styret 4 uker før landsmøtet. Valgkomiteen skal fremme forslag på kandidater til alle verv i styret. Styret fremmer forslag til valgkomite.

Kandidater til hovedtillitsvalgt fremmes for valgkomiteen. Valgkomiteen intervjuer og innstiller kandidater til vervet som hovedtillitsvalgt.

Styret utarbeider retningslinjer for valgkomiteens arbeid.

§ 11 Tolkning av vedtektene

Tvist om tolkning av vedtektene avgjøres av styret. Avgjørelsen kan ankes til landsmøte i Parat NAV.

§ 12 Vedtektsendringer

Endringer av vedtektene avgjøres av landsmøtet med minst 2/3 flertall.

§ 13 Avvikling

Landsmøtet i Parat NAV kan med 2/3 flertall vedta å be Parats hovedstyre avvikle Parat NAV som underorganisasjon.

Hovedstyret i Parat fatter vedtak om anvendelse av Parat NAVs midler.

§ 14 Valg av delegater til Parats landsmøte

Styret i Parat NAV oppnevner delegater til Parats landsmøte med utgangspunkt i følgende prioritering:

1. Leder

2. Nestleder

3. Styret

4. De største gruppene sender 1 representant ut fra medlemstall pr. 01.01. Styret orienterer grupper som får representere.

Hei, jeg heter Ståle. Hva kan jeg hjelpe med?
Powered by Labrador CMS